spacer
spacer search

KLUFTERS.NL
van Klufters - voor Klufters

Search
spacer
Advertisement
Het Weer
Amsterdam
---
Amsterdam °C De Kooy °C Eelde °C Leeuwarden °C
header
Hoofdmenu
Home
Links
Otter Nieuws
Schrijf ons
Weerribben Nieuws
De Beverrat
de Ringslang
Vogels
Musea
Verblijf & Vertier
Webcams
Historische feiten
Oud Transport
Nieuwslezer
Evenementen
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vergeet mij niet
Wachtwoord vergeten?
Nog geen account?
Maak een account aan
Nieuwbrief
Blijf op de hoogte van de laatste otter feiten en abonneer u hier!

Naam
E-mail
Inschrijven
Uitschrijven
Wereld Tijd
Location
Bezoekers: 1553379
 
Home arrow Otter Nieuws

Knipsels over het wel en wee van de otter in Nederland
Nijetrijne PDF Print E-mail
Geschreven door Leeuwarder Courant   
dinsdag, 27 juni 2006

NIJETRIJNE - 
De otter is terug in Friesland. In natuurgebied de Rottige Meenthe heeft gedeputeerde Anita Andriesen de eerste otters in Friesland de vrijheid gegeven.

Het zijn vier vrouwtjes, afkomstig uit Rusland en Duitsland. Eerder al zijn in de nabijgelegen Weerribben en Wieden, in Overijssel, al otters uitgezet.

Omdat de waterkwaliteit de laatste jaren sterk is verbeterd  en omdat de moerasgebieden ook verder zijn opgeknapt, is de verwachting dat de otters in Friesland weer een gezond leven kunnen leiden.

Laatste update ( dinsdag, 27 juni 2006 )
Staatsbosbeheer zet otters uit in Friesland PDF Print E-mail
Geschreven door Novum   
dinsdag, 27 juni 2006

(Novum) - Staatsbosbeheer heeft maandagavond vier otters uitgezet in natuurgebied Rottige Meente in Zuidoost-Friesland. Het natuurgebied maakt deel uit van de zogenoemde 'natte as', een aantal natuurgebieden dat met elkaar in verbinding staat. In 2002 werden in aangrenzende natuurgebieden in Overijssel voor het eerst otters in het wild uitgezet.

De otters die vier jaar geleden zijn uitgezet in de Overijsselse Wieden en in de Weerribben verkeren volgens Staatsbosbeheer in prima conditie en planten zich 'op uitgebreide schaal' voort. Toch is de populatie in de Overijsselse natuurgebieden te klein om zichzelf in stand te houden. Daarom moeten ook in aangrenzende gebieden otters worden uitgezet.

In Overijssel en Friesland zijn de oorspronkelijke leefgebieden van de otter grotendeels hersteld. Dit is mogelijk gemaakt door maatregelen die de waterkwaliteit hebben verbeterd. Betere zuiveringsinstallaties en strengere regels voor het lozen van gifstoffen hebben daaraan bijgedragen. Staatsbosbeheer liet in februari weten dat in de Weeribben en de Wieden ongeveer vijftien otters leven.Bron: Novum

Otter in Friesland en Flevoland PDF Print E-mail
Geschreven door Natuur.nl   
dinsdag, 14 maart 2006

De afgelopen weken zijn uitwerpselen (spraints) van otters gevonden bij de Lindedijk (Friesland) en het Ketelmeer (Flevoland). Het is een goed teken dat de otter naar andere gebieden trekt; dit duidt erop dat er veel jongen worden geboren die een nieuw plekje zoeken. Onderzoeksinstituut Alterra, dat onderzoek doet naar de uitgezette otters, analyseert de spraints om te bepalen welke otters dit betreft.


Laatste update ( dinsdag, 14 maart 2006 )
De otter-winter-survey van spraints PDF Print E-mail
Geschreven door Alterra   
maandag, 27 februari 2006

In de afgelopen periode werden de eerste resultaten van de winter-survey van spraints bekend. De resultaten uit de Weerribben tonen aan dat er tenminste 11 otters aanwezig zijn. Twee daarvan zijn destijds uitgezette dieren; de overige dieren zijn nakomelingen die de afgelopen jaren in het gebied geboren zijn. Het merendeel daarvan zijn wijfjes. Het goede nieuws van de afgelopen weken is dat de eerste generatie nakomelingen inmiddels zelf ook nakomelingen heeft voortgebracht. Dit betekent dat er nu al drie generaties otters in De Weerribben voorkomen. Op dit moment bestrijkt 1 dominante man (A08) de hele Weerribben. Hierdoor ontstaat het risico op nakomelingen van dit mannetje uit paringen met zijn eigen dochters. Voor de genetische diversiteit is dit een zorgelijke ontwikkeling. Naast de dieren in de Weerribben bevindt zich in de Wieden in ieder geval nog 1 wijfje met werkende zender (A22) naast otter A20, waarvan de aanwezigheid met DNA analyse van spraints kon worden bevestigd. De winterronde van het verzamelen en genetisch analyseren van spraints is nog volop gaande en de komende maanden worden nog meer resultaten van de DNA-analyses verwacht. Er zal dan ook meer duidelijkheid ontstaan over de totale populatieomvang.
Een maand geleden werd een otter gemeld in het Brabantse Waspik. Dit dier leek gezien zijn gedrag afkomstig uit gevangenschap. Op 11 februari eindigde dit dier als verkeersslachtoffer op de nabijgelegen A59. Sectie wees uit dat dit geslachtrijpe jonge mannetje in een matige conditie verkeerde. Het dier had geen transponder of zender. Uit genetisch onderzoek is inmiddels gebleken dat het geen nakomeling is van de uitgezette populatie in de kop van Overijssel.

Laatste update ( maandag, 13 maart 2006 )
Risico's van giftige stoffen en verkeer voor otters PDF Print E-mail
Geschreven door Mileu en natuur compendium   
zondag, 26 februari 2006

Otters in de Nederlandse riviersystemen blijven voorlopig risico lopen op voortplantingsstoornissen, doordat de vis die ze eten nog te veel PCB bevat. Daarnaast is het verkeer een bedreiging voor de otter.

Toxiciteit
Visetende dieren lopen een lichte tot matige kans om voortplantingsstoornissen te ontwikkelen of te sterven in de Nederlandse riviersystemen (Risico's van giftige stoffen voor visetende dieren). Giftige PCB dragen hier het meeste aan bij. Omdat otters vrijwel alleen vis eten, krijgen ze veel giftige stoffen binnen, die in hun lichaam ophopen, en zijn ze extra kwetsbaar (Voogt et al., 1994). Op grond van de huidige concentraties aan PCB in de meeste Nederlandse wateren, met name in het rivierengebied, kunnen nog steeds nadelige effecten op otters optreden (van de Linde, 1996). Ook het verkeer, in het verleden één van de factoren, die de otterpopulatie deed verminderen, legt een druk op de otterpopulatie.
Effecten toxiciteit
Metingen en modellen toonden aan dat het de PCB-concentraties in sediment en vis in het Friese merengebied dusdanig was dat een groeiende populatie tot de mogelijkheden zou behoren (van der Linde, 1996, Traas et al., 2001). Echter, buiten de uitzetgebieden is de situatie m.b.t. PCB niet veelbelovend, In het Rijnstroomgebied zullen naar verwachting de PCB-concentraties te hoog blijven om het voortbestaan van otterpopulaties mogelijk te maken (van der Linde, 1996). Visetende hogere organismen lopen in Maas- en Rijnstroomgebied en in het Benedenrivierengebied een 'matig risico', waarbij ook andere stoffen dan PCB een rol spelen (Maas, 2003).
In de bovenstaande figuur is de 'giftigheid van het sediment', uitgedrukt als het Toxisch Equivalent van PCB, uitgezet tegen de gemodelleerde habitatgeschiktheid uitgedrukt als 'relatieve nestgrootte' (zie de technische toelichting) . Beneden een relatieve nestgrootte van 0,5 wordt de populatie kleiner, en is uiteindelijk niet levensvatbaar. Van de relatieve nestgrootte kan een 'kritisch niveau' voor PCB in sedimenten worden afgeleid. Het TEQsed in de Rijn- en Maasstroomgebieden zal tussen Zandmeer en Biesbosch in liggen.
Ondanks grote onzekerheden concluderen Traas et al. (2001) dat In de 'schonere' meren zoals het Zandmeer het nog ongeveer 15 jaar zal duren voordat het sediment die kwaliteit bezit om een otterpopulatie een duurzaam leven te kunnen garanderen. In de Biesbosch zal dat 25 - 80 jaar kunnen zijn. Het voortbestaan van een gezonde populatie otters in Nederland staat onder druk van de giftigheid van het sediment.
Verkeer
Naast toxiciteit is er een tweede drukfactor: het verkeer. In 2002 zijn 15 otters uitgezet in Noordwest Overijssel, in 2004 nog eens 5. In juli 2005 waren 6 van hen omgekomen in het verkeer. In december 2005 werden twee jonge in het gebied geboren otters doodgereden. Twee andere otters van onbekende herkomst (in ieder geval niet van de officiële herintroductie) zijn in 2005 eveneens door het verkeer omgekomen. De intensiteit van het verkeer zal alleen maar toenemen (MNP, 2005). Dat betekent dat nog één van de oorzaken van het verminderen van de populatie niet is weggenomen.
IUCN richtlijnen
Twee van de oorzaken van de vermindering van de otters in Nederland (de hoge concentraties van PCB in het bodemsediment en de verkeersdruk) zijn nog steeds aanwezig. De richtlijnen van de IUCN (1998) ontraden herintroductie van otters in zulke gevallen (van Liere en van Liere, 2006).
Technische toelichting
HabitatkwaliteitDe 'habitatkwaliteit' is in de figuur uitgedrukt in sedimentconcentraties van PCB (in TEQ - Toxic Equivalent concentration). PCB concentraties in vissen (paling, snoek en voorn) zijn berekend d.m.v. een BSAF (Biota Sediment Accumulation Factor), die voor de paling, snoek en voorn samen gemiddeld 12,2 bedraagt (Leonards et al. 1997) Vervolgens zijn concentraties voor de otter berekend d.m.v. een BMF (Biomagnification factor), die volgens Leonards et al. (1998) 41 bedraagt. Dit levert concentraties op in vissen en otters genormaliseerd op basis van vetgehalte.HabitatgeschiktheidAls 'habitatgeschiktheid' is de relatieve nestgrootte gekozen. Dat is het gemiddelde aantal jongen dat een ottervrouwtje in een bepaalde periode bij een gegeven TEQ zou krijgen, vergeleken met het aantal jongen dat een ottervrouwtje gekregen zou hebben in een 'ongestoorde' omgeving (TEQ =0). De relatieve nestgrootte is geschat aan de hand van experimentele data van de verwante Amerikaanse nerts (Leonards et al. 1995; Traas et al. 2001). De 'habitatgeschiktheid' (relatieve nestgrootte) is omgerekend naar de fractie levende jongen per vrouwtje ten opzichte van een 'ongestoorde' controle-populatie, waarbij het gemiddelde aantal jongen 1,7 was.Vermeld moet worden dat er geen zekerheid is dat de Amerikaanse nerts even gevoelig voor PCB is als de otter. Berekeningen waarin gekeken werd naar de verstoring van de vitamine A huishouding van de otter bleken echter bijna hetzelfde beeld te vertonen qua habitatgeschiktheid als worpgrootte/ nestgrootte.

Bron:

http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0524-Risico%27s-van-giftige-stoffen-en-verkeer-voor-otters.html?i=17-94

Laatste update ( maandag, 12 november 2007 )
<< Eerste < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Laatste >>

Resultaten 28 - 36 van 71
spacer
De omgeving
eigen027.jpg
Otter weetjes
De Otter 4

Otters komen voor in rietlanden en moerassen en langs de oevers van rivieren, beken, plassen en meren, mits voldoende dekking aanwezig is. De otters komen ook in kustgebieden voor en foerageren dan in de kustwateren. In voedselrijke biotopen verdedigen otters territoria. In voedselarme gebieden gebeurt dit niet. Hier hebben de otters grote leefgebieden. De kosten van verdediging wegen dan niet op tegen de baten.


  © Copyright 2005 by CModifications
Powered by Mambo
spacer
Laatste update: July 31, 2022, 3:49 pm